Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet


›   Kort præsentation af vilkår
›   1. Hvad kan du købe i nettjenesten på sitet
›   2. Parter
›   3. Ydelserne skal opfylde de etiske retningslinier for brug af jobbank.ku.dk
›   4. Adgangskodens bortkomst
›   5. Priser og betaling
›   6. Kundens forhold
›   7. Kundens misligholdelse
›   8. Move On Communications A/Ss misligholdelse
›   9. Force majeure
›   10. Overdragelse og opsigelse
›   11. Ændringer, vedligeholdelse mv. af Move On Communications A/Ss nettjenester
›   12. Tvister og klager
›   13. Ikrafttrædelse
›   Lov om betalingsmidler §§ 11 og 12Kort præsentation af vilkår
(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. )

Sitet drives af Move On Communications A/S. Når du køber og bruger ydelser på sitet indgår du derfor en aftale med Move On Communications A/S.

Vilkårene er sammen med prislisten og de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem kunden og Move On Communications A/S. Nogle af punkterne i vilkårene er særlig vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her:
 1. Når du har købt en ydelse på sitet kan du ikke fortryde købet, hvis din annonce, jobopslag, virksomhedsprofil eller andet først er aktiveret på sitet. Hvis din ydelse endnu ikke er aktivteret kan du fortryde købet ved at kontakte vores salg på salg@moveon .dk. Læs mere i vilkårenes punkt 1.B.
 2. Når du køber en ydelse på sitet, betaler du forud. Din ydelse kan ikke aktiveres før betalingen på netkøbet er registreret.
 3. Når du køber og bruger en ydelse på sitet forpligter du dig til at overholde retningslinier og etisk adfærd, ydelsernes indhold og bruge af jobbanken. Retningslinier og etisk adfærd er angivet i punkt 3.
 4. Hvis du mister dine adgangskoder eller har mistanke om, at andre uretmæssigt er kommet i besiddelse af koderne, skal du straks kontakte Move On Communications A/S på , som straks sender dig nye koder og spærrer de gamle koder.
 5. Hvis der opstår nedbrud på sitet retter Move On Communications A/S fejlen hurtigst muligt. Læs mere om vores fejlretning og erstatningsansvar under punkt 10.
 6. Ydelsen ophører automatisk og uden varsel, når den periode, vi angiver i ydelsesbeskrivelsen, udløber.
 7. Ændring af priser og vilkår varsles normalt ved e-mail til dig og på Move On Communications A/Ss hjemmeside: www.moveon.dk. Læs mere i vilkårenes punkt 19.
 8. Move On Communications A/S forbeholder sig ret til at sende kunden information om nyheder og nye kommercielle tilbud, jf. pkt. 2.
 9. Vilkårene i aftalen gælder som helhed.

1. Hvad kan du købe i nettjenesten på sitet
 1. Kunden kan købe de ydelser, der er beskrevet på oversigten over ydelser.
 2. Kunden vælger leveringstidsperiode og aktiveringstidspunkt for ydelsen ved valg af ydelse.
 3. Pladstildeling – medmindre andet er aftalt med Move On Communications A/S bliver ydelsen tildelt plads i sitet automatisk efter alfabetiske, kronologiske eller lignende kriterier som angivet i ydelsesbeskrivelsen.
 4. Kunden kan bruge adgangskoder til at opnå adgang til sitet som del af visse ydelser.

2. Parter

Alle registrerede selskaber med et tildelt CVR-nummer kan indgå aftale med Move On Communications A/S om køb af ydelser på sitet. I vilkårene betegnes køberen herefter som ”kunden”. Parterne i denne aftale er kunden og Move On Communications A/S. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af abonnementsvilkårene.
 • Meddelelser mellem parterne
   Det er en forudsætning for ydelsen, at kunden oplyser en e-mailadresse.
   Meddelelser fra Move On Communications A/S til kunden vedrørende ydelsen sendes via e-mail til den e-mailadresse, som kunden har oplyst ved aftaleindgåelsen. Meddelelser fra Move On Communications A/S omfatter bl.a. ordrebekræftelser, kvitteringer, koder og meddelelser vedrørende den købte ydelse eller købet, herunder varsling om ændringer af vilkår og priser, jf. punkt 19.
   Move On Communications A/S kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden som almindeligt brev eller fremsende meddelelser pr. e-mail om andre emner, herunder kommercielle tilbud. Ved ændring af kundens e-mailadresse og/eller folkeregisteradresse skal kunden straks give Move On Communications A/S meddelelse herom. Meddelelser fra kunden til Move On Communications A/S skal som udgangspunkt ske via e-mail og Move On Communications A/Ss hjemmeside.
 • Fortrydelsesret for forbrugere
   Hvis kunden er forbruger, kan kunden fortryde en bestilling inden for 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.
  Hvis kunden ved bestillingen har accepteret, at Move On Communications A/S aktiverer ydelsen, ophører kundens fortrydelsesret, når ydelsen er aktiveret. Ydelsen er aktiveret, når brugerne af sitet kan se ydelsen på internettet.

3. Ydelserne skal opfylde de etiske retningslinier for brug af jobbank.ku.dk:
 1. Ydelserne kan kun anvendes til branding af arbejdspladser, rekruttering og formål inden for human ressource management, samt forenings- og a-kasseformål.
 2. Ydelserne kan ikke uden forudgående aftale med Move On Communications A/S anvendes til at markedsføre andre typer ydelser eller produkter eller budskaber om eksempelvis politik, etnicitet, religion, alder, køn m.v.
 3. Kundens henvendelse til brugerne er studierelevant for studerende eller fagligt relevant for dimittender.
 4. Studenterjob og andre ansættelsesforhold med studerende tager udgangspunkt i en maksimal ugentlig arbejdstid på 20 timer af hensyn til fremdriften i de studerendes uddannelse.
 5. Kunden er forpligtet til ikke at bruge ydelsen til at udøve chikane mod Move On Communications A/S eller Move On Communications A/Ss medarbejdere eller nogen tredje mand, herunder brugere af ydelserne eller andre købere af ydelser.

4. Adgangskodens bortkomst
 1. Hvis kunden mister adgangskoder eller har mistanke om, at andre uretmæssigt er kommet i besiddelse af koderne, skal kunden straks kontakte Move On Communications A/S på , som straks sender dig nye koder og spærrer de gamle koder.
 2. Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af adgangskoder, som følger af lov om visse betalingsmidler § 11, og Move On Communications A/S er ansvarlig for tab hos kunden i henhold til lovens § 12. De nævnte bestemmelser i loven fremgår sidst i disse vilkår.

5. Priser og betaling
 1. Move On Communications A/S fastsætter priser for ydelserne på sitet overfor kunden.
 2. Prisen for ydelsen er den til enhver tid oplyste priser for køb på nettjenester, der er annonceret på sitet på købstidspunktet.
 3. Betaling sker i danske kroner (DKK).
 4. Move On Communications A/S kan ændre priser og vilkår på allerede købte ydelse med et varsel på mindst 1 måned, idet kunden samtidig opnår fortrydelsesret på mindst 1 måned eller indtil den købte ydelse bliver aktiveret.
 5. Ændringerne varsles over for kunden ved e-mail til kundens e-mailadresse og på sitet.
 6. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.
 7. Move On Communications A/S kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af betaling, der fx ved en fejl ikke er opkrævet tidligere.

6. Kundens forhold
 1. Move On Communications A/S har ikke ansvar for forhold vedrørende kundens internetadgang eller datatrafik i øvrigt.
 2. Move On Communications A/S påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til kundens rådighed ved adgang til internettet. Dette omfatter bl.a. informationer fra hjemmesider, e-mails, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper.
 3. Kunden kan ved downloading af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer i modtaget e-mail løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Move On Communications A/S har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.
 4. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre via internettjenesten.
 5. Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller downloading. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere.
 6. I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har Move On Communications A/S intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

7. Kundens misligholdelse

I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af vilkårene i denne aftale er Move On Communications A/S berettiget til at afbryde kundens ydelse eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten.

Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:
 1. Misbrug eller medvirken til misbrug af adgangskoder.
 2. Svindel, svig, bedrageri o. lignende samt misbrug af de anvendte betalingsmidler.
 3. Overtrædelse af ét eller flere vilkår i denne aftales afsnit tre om etiske retningslinier.
 4. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af e-mailadresse eller adresse.
 5. Kunden har ved dom, offentlig omtale, indholdet i ydelserne eller lignende pådraget sig et sådant omdømme eller udtrykker sig således, at Move On Communications A/S finder eksponering af kunden uforeneligt med driften af jobbank.dk eller jobbank.ku.dk. I disse tilfælde refunderer Move On Communications A/S en del af betalingen.
 6. Kunden portscanner andre computere på internettet eller søger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking).
 7. Kundens forbindelse misbruges med eller uden kundens viden til f.eks. spredning af virus, spam, phishing mv.
 8. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende.
 9. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder ip-adresser eller header-information.
 10. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet.
 11. Kunden har tidligere misligholdt betalingsvilkår på sitet eller på tilknyttede sites.

8. Move On Communications A/Ss misligholdelse
 1. Move On Communications A/S søger hurtigst muligt efter kundens fejlmelding til Move On Communications A/Ss kundesupport på at udbedre fejl og driftsforstyrrelser, som skyldes forhold i Move On Communications A/Ss egne systemer, og som er under Move On Communications A/Ss kontrol. Fejlafhjælpning sker i almindelighed indenfor sædvanlig arbejdstid (mandag-fredag fra kl. 09:00 til 16:00).
 2. Move On Communications A/S er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Move On Communications A/S eller nogen, som Move On Communications A/S har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:
 3. Move On Communications A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telefoni- og mobilnettet og mobiltjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelses- og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Move On Communications A/S har forsømt at begrænse ulemperne herved.
 4. Move On Communications A/S er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at internettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes, og lignende.
 5. Move On Communications A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software.
 6. Move On Communications A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.

9. Force majeure
 1. Move On Communications A/S er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. punkt 15.B, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for Move On Communications A/Ss kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Move On Communications A/Ss egne medarbejdere.

10. Overdragelse og opsigelse
 1. Kunden kan med Move On Communications A/Ss samtykke overdrage nærværende aftale til en ny kunde. Move On Communications A/S forbeholder sig ret til at afvise overdragelse af aftale.
 2. Move On Communications A/S kan til enhver tid overdrage aftalen eller dele heraf til et med Move On Communications A/S koncernforbundet selskab eller som led i en samlet overdragelse af Move On Communications A/Ss aktiviteter til tredjemand.
 3. Kunden kan ikke opsige aftalen efter, at ydelsen er aktiveret.
 4. Ved opsigelser i henhold til punkt 5.D får kunden returneret eventuelt forudbetalte beløb senest 30 dage efter Move On Communications A/Ss modtagelse af opsigelsen. Beløbet udbetales til et bankkontonummer, som kunden skal oplyse overfor Move On Communications A/S.
 5. Move On Communications A/S kan opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, herunder hvis Move On Communications A/S ophører med at udbyde sitet.

11. Ændringer, vedligeholdelse mv. af Move On Communications A/Ss nettjenester

Move On Communications A/S er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre kundens mulighed for brug af jobbank.dk eller jobbank.ku.dk for at sikre en tilfredsstillende drift og vedligeholdelse heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Move On Communications A/S tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis Move On Communications A/S skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af mobiltjenesten og/eller mobildatatjenester.

Internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden ved kundens adgang til internettet via mobildatatjenester.

Move On Communications A/S forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettet via mobildatatjenester på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

Move On Communications A/S forbeholder sig endvidere ret til:
 1. at teste for åbne porte (herunder proxies) samt åbne e-mailservere (relays) på kundens udstyr, der kan give anledning til misbrug.
 2. at afvise ind- og udgående e-mails, som vurderes at være f.eks. virus, spam eller phishing.
 3. at blokere for tredjemands forbindelser til internettet via Move On Communications A/Ss mobildatatjenester, hvor forbindelsen vurderes misbrugt f.eks. til at sprede virus, spam eller phishing
 4. at begrænse mængden af afsendte e-mails pr. tidsenhed.

12. Tvister og klager
 1. I tilfælde af tvist mellem kunden og Move On Communications A/S om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til Move On Communications A/S, der træffer afgørelse i sagen senest 1 måneder efter, at klagen er indgivet.

13. Ikrafttrædelse

Disse vilkår træder i kraft, når kundens betaling er registreret, og i den af kunden valgte periode for levering af ydelsen.Lov om betalingsmidler §§ 11 og 12

§ 11.

Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk. 2-6. Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført.

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op til 1.200 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og

1) at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab,

2) at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller

3) at brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 4. Brugeren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når betalingsmidlet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt falsk underskrift og udsteder godtgør,

1) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller

2) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan brugerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.

Stk. 6. Brugeren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udsteder har fået underretning om, at betalingsmidlet er bortkommet, at den uberettigede person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker betalingsmidlet spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at betalingsmidlet skal spærres, og skal snarest over for brugeren skriftligt eller på anden bevissikker måde bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Bekræftelsen skal angive tidspunktet for underretningen.

Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsmidlet. Uanset stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg.

Stk. 9. Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre beløbsangivelserne i stk. 2-5.

§ 12.

En udsteder er ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Har brugeren fået meddelelse om, at betalingstransaktionen er anerkendt, er udsteder endvidere ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes, at den pågældende betalingstransaktion ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt. Bestemmelsen i 2. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis udstederen godtgør, at udsteder ikke har haft mulighed for at gennemføre betalingstransaktionen, og dette skyldes ekstraordinært indgribende omstændigheder, som udstederen ikke har nogen indflydelse på, og som udstederen ikke burde have taget i betragtning, da brugeren modtog den i 2. pkt. nævnte meddelelse. Har brugeren forsætligt eller groft uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

Stk. 2. Er betaling udeblevet eller forsinket under omstændigheder som nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund gøres gældende over for brugeren, bortset fra krav på rente. Er der sket overtræk på brugerens konto eller på et forudbetalt betalingsmiddel, anses betaling for sket med frigørende virkning for brugeren.

Stk. 3. Indløser er ansvarlig for tab hos betalingsmodtager, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Indløser er dog ikke ansvarlig for tab, som er en følge af forhold hos betalingsmodtageren.

Stk. 4. Erstatter udsteder efter stk. 1. tab hos brugeren som følge af forhold hos betalingsmodtager eller indløser, kan udsteder kræve erstatning betalt af henholdsvis betalingsmodtager eller indløser. Erstatter indløser efter stk. 3 tab hos betalingsmodtager som følge af forhold hos udsteder, kan indløser kræve erstatningen betalt af udsteder.

Stk. 5. Udsteder og indløser har bevisbyrden for, at et tab ikke skyldes de i stk. 1 og 3 nævnte forhold.


Cookies

Vi benytter cookies til statistik og brugeroplevelse. Vores privatlivspolitik. Mere om cookies.
HPT